Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podatka KALI TUNA, d.o.o.

Voditelj obrade i zakonski okvir
KALI TUNA, d.o.o. za ulov, uzgoj i preradu ribe OIB 92418838517, Adresa Kali, Put Vele Luke 70 je voditelj obrade vaših osobnih podataka koja poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka.
Prikupljanje i čuvanje osobnih podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Opseg primjene
Ova politika privatnosti KALI TUNA, d.o.o. opisuju koje osobne podatke prikupljamo i temeljem čega ih prikupljamo, u koje ih svrhe obrađujemo, na koji ih način čuvamo od neovlaštenog pristupa, te vaša prava u odnosu na te podatke. Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar KALI TUNA, d.o.o.

Cilj Politike
Cilj je ove Politike uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika, odnosno, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba čiji se osobnih podaci obrađuju.
Ova politika o zaštiti osobnih podataka za KALI TUNA, d.o.o. primjenjuje od 25. svibnja 2018.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Zakonitost, poštenost i transparentnost - Obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, zahtjeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te je Voditelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka.

Ograničavanje svrhe - Podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Smanjenje količine podataka - Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Točnost - Podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, te se mora poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane - Podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a na dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom.

Cjelovitost i povjerljivost - Podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Pouzdanost - Voditelj obrade je odgovoran za poštovanje načela, te je teret dokaza za poštovanje načela na Voditelju obrade.

ZAKONITOST OBRADE
Voditelj obrade KALI TUNA, d.o.o. osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
- da je ispitanik dao privolu voditelju obrade za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
- da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
- da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza tvrtke
- da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa
- da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Kategorije ispitanika
Voditelj obrade KALI TUNA, d.o.o. osobito obrađuje strukturirane osobne podatke prema sljedećim kategorijama ispitanika odnosno sustavima pohrane:
- osobni podaci zaposlenici
- osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa
- osobni podaci o vanjskim suradnicima
- osobni podaci o kupcima/obrtnicima

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
a) Matične podatke: npr. ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj,
b) podaci o adresi npr. adresa prebivališta, kontakt adresa,
c) kontakt podaci npr. broj telefona ili mobitela, e mail adresa,
d) ostali podaci npr. video snimke, fotografija, audio snimke

Svrha prikupljanja
KALI TUNA, d.o.o. prikuplja osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje ugovornih obveza i te podatke dijeli s trećim osobama kada je to neophodno za realizaciju dogovorenih usluga u sklopu djelatnosti tvrtke.
Sve vrste vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:
- ispunjenja zakonskih obveza,
- sklapanja ugovora o radu,
- sklapanje ugovora o prodaji proizvoda
- slanje newslettera,
- organiziranja nagradnih igara,
- evidencija iz radnog odnosa
- podaci prikupljeni putem video-nadzora u prostorijama tvrtke

Način prikupljanja podataka
Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem putem određene propisane forme, putem službene internetske stranice, putem e-maila a koja sadrži samo one podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe.

Zaštita osobnih podataka na internetskim stranicama KALI TUNA, d.o.o.
Upisivanjem osobnih podataka preko službene web stranice trgovačkog društva, ispitanik daje privolu da KALI TUNA, d.o.o. šalje obavijesti o uslugama KALI TUNA, d.o.o. i pruža ugovorene usluge kao i druge poslovne informacije.

KALI TUNA, d.o.o. osobne podatke ispitanika čuva onoliko sve dok se ispitanik ne povuče privolu ili dok se ne izvrši ugovorena usluga.

U tim slučajevima osobne podatke ispitanika KALI TUNA, d.o.o. trajno će obrisati i ukloniti iz baza povezanih sa službenom web stranicom, u najkraćem roku.

Objava fotografija na službenim web stranicama i komunikacijskim kanalima
Fotografije, video i audio snimke koje KALI TUNA, d.o.o. objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicam i drugim svojim komunikacijskim kanalima objavljene su u sklopu izvršavanja ugovora o suradnji sa poslovnim partnerima, te na temelju legitimnih interesa voditelja obrade na kojima prevladavaju prava organizatora događanja/manifestacija a da tim se ne ugrožavaju prava ispitanika jer su javnog karaktera a koja se prethodno bila najavljena na službenim stranicama voditelja obrade.

Sigurnost vaših osobnih podataka
Poduzimamo odgovarajuće tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Vrijeme čuvanja podataka
Razdoblje  u  kojem čuvamo osobne podatke ispitanika ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome tvrtka propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Osobne podatke prikupljene na temelju ugovornog odnosa odnosno čuvamo ih samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge najduže 5 godina kada nastupa opći zastarni rok prema Zakonu o obveznim odnosima.

Podatke koje tvrtka prikuplja temeljem izričite privole ispitanika čuvati će onoliko vremena koliko je potrebno u svrhu ispinjenja na temelju privole ili do povlačenja privole.
Podatke zaposlenika prikupljenih u radnom odnosu tvrtka čuva trajno po posebnim propisima.

Tvrtka izdane i primljene račune, dokumente o ispravcima računa koji sadrže osobne podatke, kao i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanje PDV-a čuva u rokovima propisanima Općim poreznim zakonom, odnosno 10 godina od početka tijeka zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, uz uvjet da posebni propisi ne određuju dulje rokove njihova čuvanja. Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i 54/13) propisuje rok od najmanje 11 godina za čuvanje isprava temeljem kojih su uneseni podaci u poslovne knjige, pri čemu rok za čuvanje navedenih knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslove knjige u koje su isprave upisane.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje
Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji prenosimo samo kada Komisija odluči da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite sukladno članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka a takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje.

PRAVA ISPITANIKA
Naši korisnici usluga u svakom trenutku imaju sljedeća prava:
- pravo na pristup podacima i uvid u podatke
- pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
- pravo na prenosivost podataka
- pravo na povlačenje privole
- pravo na podnošenje prigovora
- pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
- pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Informacije i podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka
Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, poštom kako slijedi:
Voditelj obrade:
KALI TUNA, d.o.o.
za ulov, uzgoj i preradu ribe
OIB 92418838517
Adresa Kali, Put Vele Luke 70.

Postupak ostvarivanja prava ispitanika
Ispitanik podnosi zahtjev za ostvarivanje svog prava na obrascu. Obrazac se nalazi na web stranici KALI TUNA, d.o.o. Obavezno navodi svoje osobne podatke ime i prezime, adresu i OIB i zahtijeva pravo koje želi ostvariti
- Ispitaniku se pismeno odgovara u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegovog zahtjeva
- Tvrtka će u roku od 30 dana neodgodivo postupiti po ispitanikovom zahtjevu

Rok iz prethodnog stavka se može produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika KALI TUNA, d.o.o. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Informacije iz ovog članka trgovačko društvo pruža bez naknade.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hrwww.azop.hr

Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?
Informacije o korištenju osobnih podataka KALI TUNA, d.o.o. ažurira redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama.
Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.
Ova politika stupa na snagu danom donošenja 24.05.2018.g.

Direktor tvrtke

Obrazac za pravo na prigovor

Proizvodi

Uzgoj tuna temelji se na ulovu divlje tune. Proizvodni ciklus zasnovan je na potpunoj kontroli proizvodnje zahvaljujući činjenici da uzgojni ciklus traje do 30 mjeseci od trenutka ulova mlađi. Pažljivo odabranom selektivno prehranom ribe, možemo kazati da je istaknut utjecaj na kvalitetu ribe pritom misleći na karakteristike boje i masnoće tkiva.

SAZNAJTE VIŠE